Deelnamevoorwaarden VAPIANO PEOPLE

Mei 2016

§1. Deelname aan het VAPIANO PEOPLE-programma

(1) Deze deelnamevoorwaarden gelden voor het VAPIANO PEOPLE-bonusprogramma van Vapiano International Marketing GmbH (hierna 'VAPIANO PEOPLE'), Kurt-Schumacher-Str. 22, 53113 Bonn (support(at)vapiano-people.nl).

(2) Deelname aan het VAPIANO PEOPLE-programma is toegestaan voor iedere natuurlijk persoon, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt (hierna worden vrouwelijke en mannelijke deelnemers consistent aangeduid als 'Deelnemer'). Medewerkers van bedrijven die volgens § 15 AktG behoren tot de met VAPIANO PEOPLE verbonden ondernemingen zijn, net als medewerkers van Vapiano-franchises, uitgesloten van deelname aan het VAPIANO PEOPLE-programma.

(3) De aanmelding voor het VAPIANO PEOPLE-programma is voor deelnemers kosteloos. Dit kan ofwel met de VAPIANO-app, die in de bekende app-stores gedownload kan worden met een smartphone, ofwel met een online aanmeldingsformulier dat gevonden kan worden op de VAPIANO PEOPLE-website (www.vapiano-people.nl).

(4) De deelname begint na voltooiing van de aanmeldingsprocedure door te klikken op de bevestigingslink.

(5) Iedere deelnemer krijgt na aanmelding een persoonlijke VAPIANO PEOPLE QR-code (Engels voor 'quick response') toegewezen, een tweedimensionale code die het lidmaatschapsnummer van de desbetreffende deelnemer binair weergeeft in een kwadratische matrix van zwarte en witte punten (hierna 'VAPIANO PEOPLE QR-code' genoemd). Een QR-code ziet er bijvoorbeeld als volgt uit.

De voor een deelnemer uitgegeven VAPIANO PEOPLE QR-code wordt in de VAPIANO-app, de persoonlijke ledenomgeving van de VAPIANO PEOPLE-website en, ook daarop vastgelegd.

§2. Verzamelen van punten

(1) Het doel van het VAPIANO PEOPLE-programma is het verzamelen van statuspunten (§ 6) en bonuspunten (§ 5) (hierna gezamenlijk 'Punten' genoemd) om te profiteren van speciale klantvoordelen bij toekomstige restaurantbezoeken resp. om deze in te wisselen voor premies.

(2) Voor het verzamelen van punten dient de klant in de deelnemende VAPIANO restaurants zijn QR-code voor het betalen ongevraagd te overleggen.

(3) De VAPIANO PEOPLE QR-code mag uitsluitend gebruikt worden door de desbetreffende deelnemer en is niet aan derden overdraagbaar. Bij gebruik van de QRcode kunnen de medewerkers van de VAPIANO-restaurants vragen om een geschikt document of geschikte kaart voor te leggen (bijv. identiteitskaart, rijbewijs o.i.d.) om de deelnemer te identificeren.

(5) Mocht in een enkel geval een creditering van punten in een deelnemend restaurant niet mogelijk zijn, dan kan de deelnemer binnen drie maanden na het bezoek onder vertoning van een kopie van de kassabon een verzoek tot nastorting indienen bij VAPIANO PEOPLE door een e-mail te sturen naar support(at)vapiano-people.nl.

§ 3. Wijziging van de registratiegegevens

Wijzigingen in de bij de registratie ingevoerde gegevens dienen door de deelnemer direct in schriftelijke vorm te worden medegedeeld aan VAPIANO PEOPLE. De wijzigingen kunnen ook worden doorgevoerd in de VAPIANO-app of in de persoonlijke ledenomgeving op de VAPIANO PEOPLE-website.

§ 4. Gegevensbeveiliging - Dat is belangrijk voor Vapiano

De in het kader van het VAPIANO PEOPLE-programma vastgelegde persoonsgegevens van de deelnemer worden voor de opzet en afhandeling van het VAPIANO PEOPLE programma in naleving van de Bundesdatenschutzgesetz (Wet Gegevensbescherming) elektronisch opgeslagen en gebruikt. De daarvoor geldende bepalingen voor gegevensbescherming zijn vastgelegd in de VAPIANO-app en op de VAPIANO PEOPLE-website.

§ 5. Bonuspunten

(1) De verzamelde bonuspunten kunnen door de deelnemer worden omgeruild voor aantrekkelijke rewards. Alle beschikbare rewards zijn, naast alle benodigde puntenniveaus en de voorwaarden voor inwisselen, op de homepage [...] in te zien. De beschikbaarheid van rewards kan van tijd tot tijd en van plaats tot plaats variëren.

(2) Afzonderlijke premies zijn mogelijk voor bepaalde tijd niet verkrijgbaar; de deelnemer kan hieraan geen rechten ontlenen en in het bijzonder geen aanspraak maken op schade.

(3) Bij het tonen van de QR-code bij een betaling wordt een bonuspunt voor elk door de deelnemer betaald hoofdgerecht op zijn puntenrekening bijgeschreven. Onder hoofdgerecht wordt hier een gerecht verstaan uit de categorieën pasta, pizza, salade, risotto, lasagne of antipasta dat - zonder extra's - een verkoopprijs van 5 euro of meer heeft.

(4) VAPIANO PEOPLE kan speciale acties organiseren in het kader waarvan de deelnemer extra bonuspunten kan verdienen. De voorwaarden voor een dergelijke speciale actie worden in dat geval afzonderlijk bekendgemaakt.

(5) Het aantal verzamelde bonuspunten kan te allen tijde via de VAPIANO-app of in de persoonlijke ledenomgeving van de VAPIANO PEOPLE-website worden ingezien of worden opgevraagd bij een deelnemend Vapiano-restaurant.

(6) Niet ingewisselde bonuspunten komen te vervallen 36 maanden na factuur, aan het einde van het desbetreffende kwartaal. Er wordt per mail resp. in de persoonlijke ledenomgeving op de PEOPLE-website www.vapiano-people.com ruim voor de desbetreffende vervaldatum gewezen op de datum en het aantal te vervallen punten.

(7) Er kan geen aanspraak worden gemaakt op uitbetaling van de verzamelde bonuspunten in geld. De bonuspunten zijn niet overdraagbaar aan andere deelnemers of aan derden.

§ 6. Statuspunten

(1) Voor elk bezoek aan een deelnemend Vapiano-restaurant met gebruik van de VAPIANO PEOPLE QR-code bij het consumeren van een maaltijd voor een totaalbedrag van minstens € 5 ontvangt de deelnemer een statuspunt dat wordt opgeteld bij het persoonlijke statuspuntensaldo van de deelnemer.

(2) Door een bepaald aantal statuspunten krijgt de deelnemer een speciale PEOPLE-status die bij toekomstige bezoeken speciale voordelen oplevert.

(3) Deelnemers, wier statuspuntensaldo 20 tot 39 punten bedraagt, hebben de status 'olijf'. Vanaf 40 punten op de rekening van de deelnemer wordt de klant de status 'zwart' toebedeeld.

(4) De actuele stand van het statuspuntensaldo en de met de desbetreffende status verbonden voordelen en de voorwaarden om daar aanspraak op te maken, kunnen bekeken worden in de VAPIANO-app of in de persoonlijke ledenomgeving op de VAPIANO PEOPLE-website of opgevraagd worden in elk deelnemend Vapianorestaurant.

(5) Het statuspuntensaldo van de deelnemer wordt in eerste instantie 12 maanden na aanvang van deelname (§ 1 lid 4) weer verlaagd, mits de volgende paragrafen niet anders bepalen.

(6) Stijgt het statuspuntensaldo binnen 12 maanden na aanvang van deelname naar 40 punten, dan wordt het statuspuntensaldo direct, d.w.z. op de dag na het verkrijgen van de status, verlaagd. Het statuspuntensaldo wordt vervolgens 12 maanden na het verkrijgen van de status 'zwart' en vervolgens elke 12 maanden verlaagd, mits deze regelingen niet in een eerdere verlaging voorzien.

(7) Een eenmaal verkregen status blijft 12 maanden van toepassing, behalve wanneer de deelnemer voor de afloop van deze 12 maanden een hogere status bereikt. Na de afloop van deze 12 maanden wordt de deelnemer op basis van zijn statuspuntensaldo geclassificeerd, waarbij de classificatie in het geval van verlaging, op dezelfde dag plaatsvindt.

(8) Er kan geen aanspraak worden gemaakt op uitbetaling in geld.

§ 7. Verjaardagscadeau

(1) Ter gelegenheid van zijn verjaardag ontvangt elke deelnemer een e-mail op het bij de aanmelding opgegeven e-mailadres. In de e-mail wordt vermeld welk verjaardagscadeau de deelnemer ontvangt en onder welke voorwaarden de deelnemer het verjaardagsgeschenk kan verkrijgen.

(2) Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een concreet cadeau of op uitbetaling in geld. Op een eenmalig of meermaals verkregen voordeel kan in de toekomst geen aanspraak worden gemaakt.

§ 8. Kansspelen

(1) VAPIANO PEOPLE is voornemens van tijd tot tijd kansspelen (bijv. in de vorm van loterijen) te organiseren voor de meerderjarige deelnemers aan het VAPIANO PEOPLE-programma.

(2) De voorwaarden voor een kansspel worden te allen tijde afzonderlijk met de desbetreffende aankondiging bekendgemaakt.

(3) Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de uitvoering van kansspelen, op de toewijzing van prijzen in het algemeen of op bijzondere prijzen.

§ 9. Beëindiging van de deelname

(1) De deelname aan het VAPIANO PEOPLE-programma kan door de deelnemer te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd, ofwel door middel van een schriftelijke mededeling aan VAPIANO PEOPLE, ofwel door een mededeling per email gericht aan support(at)vapiano-people.nl

(2) VAPIANO PEOPLE behoudt zich het recht voor de deelname met een termijn van zes maanden te beëindigen.

(3) Met ingang van de beëindiging komen de verzamelde punten te vervallen.

(4) De deelname wordt automatisch beëindigd wanneer de persoonlijke VAPIANO PEOPLE QR-code gedurende een tijdsperiode van meer dan drie jaar niet meer wordt gebruikt.

§ 10. Wijzigingen/Uitbreidingen/Beëindiging

(1) VAPIANO PEOPLE behoudt zich het recht voor het VAPIANO PEOPLE-programma met inachtneming van de belangen van de deelnemer en de naleving van een redelijke termijn, bij het bestaan van een belangrijke reden ook zonder naleving van een dergelijke termijn, te beëindigen, uit te breiden of te wijzigen en in het bijzonder de voorgaande deelnamevoorwaarden te wijzigen of uit te breiden, indien dit in het belang van een eenvoudige en veilige afhandeling of ter voorkoming van misbruik nodig is.

(2) Wijzigingen worden vooraf per e-mail aan de deelnemer medegedeeld op het laatst bekende e-mailadres. Een wijziging geldt als akkoord indien de deelnemer niet binnen één maand na de verzenddatum van de e-mail zijn deelname volgens artikel 9 beëindigt of indien hij na afloop van de termijn de persoonlijke VAPIANO PEOPLE QR-code gebruikt voor het verkrijgen van bonuspunten of het registreren van bezoeken. Hierop wordt de deelnemer nog eenmaal afzonderlijk gewezen in het wijzigingsbericht.

§ 11. Toepasselijk recht

Op de contractverbintenis tussen deelnemer en VAPIANO PEOPLE is het Duitse recht van toepassing.

People Terms and Conditions Dutch (PDF File)

top