Lucky Pastard actievoorwaarden

Algemeen


(1) De actie “Lucky Pastard” (de “Actie”) wordt aangeboden door VAP Nederland B.V. in Tiel, Laan van Westroyen 10, 4003 AZ Tiel. (Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56617054) (“Vapiano”).

(2) De Actie dient ter promotie van Vapiano, haar dienstverlening.

(3) De actieperiode loopt van 9 Januari 2018 12u00 uur tot en met 31 Januari 2018 23u59 uur (de “Actieperiode”). Deelname aan de Actie is alleen binnen de Actieperiode mogelijk.

(4) De Actie staat open voor iedere natuurlijke persoon die in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft, waar hij/zij staat ingeschreven (de “Deelnemers”). Van deelname zijn uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

(5) Alle medewerkers van Vapiano (waaronder begrepen werknemers als bedoeld in artikel 7:610 BW, uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires) zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

(6) Aan de Deelnemers worden geen (communicatie-) kosten in rekening gebracht, behoudens de eventuele kosten die de (service)provider van de Deelnemers in rekening brengt.

(7) Door deel te nemen aan de Actie verklaren de Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden (de “Voorwaarden”). Zowel Vapiano als de Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Voorwaarden. De Voorwaarden zijn te raadplegen op
http://nl.vapiano.com/nl/lucky-pastard-actievoorwaarden/

(8) (de “Actiewebsite”).

(9) Deelname aan de Actie is enkel toegestaan voor Deelnemers die bij het begin van de Actie 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers die op dat moment jonger zijn dan 18 jaar worden van deelname uitgesloten.

(10) De winnaar van de Actie (de “Winnaar”) zal zijn/haar medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Vapiano voor zover dit in redelijkheid van hem/haar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Prijs

(1) Mits aan de Voorwaarden is voldaan, heeft de Winnaar, alleen voor persoonlijk gebruik, tot en met 31 december 2018 recht op een dagelijkse besteding van maximaal €15 (vijftien euro) (“de Prijs”). Het te besteden bedrag mag alleen door en voor de Winnaar worden ingewisseld. Het bedrag mag besteed worden aan maximaal; 1 hoofdgerecht (bestaande uit; pasta, pizza, risotto of een insalata) en/of 1 drankje en/of 1 dolci per dag. En is niet geldig i.c.m. lopende acties.

(2) Wanneer de Winnaar boven het bedrag van €15 uitkomt, dient de Winnaar het verschil bij te betalen.

(3) Het bedrag van €15 (vijftien euro) kan alleen worden toegekend op vertoon van de verkregen Lucky pastard card “de Pas”. Deze dient altijd aangetoond te worden. Op deze pas staan de volgende gegevens van de winnaar; Naam en geboortedatum. De prijs kan alleen worden toegekend wanneer de Winnaar de Pas in combinatie met een geldig legitimatiebewijs kan aantonen.

(4) De winnaar kan de Pas in elke Vapiano vestiging in Nederland gebruiken.

(5) Indien de Winnaar niet meer in het bezit is van de Pas (hierin te benoemen: verlies, diefstal en ernstige beschadiging, waarbij de gegevens niet meer zichtbaar zijn) komt de prijs en de bijbehorende rechten te vervallen.

(6) De prijstrekking zal op onafhankelijke wijze plaatsvinden (de “Trekking”). De Trekking vindt plaats op 1 februari 2018.

(7) De Winnaar krijgt de Prijs binnen 14 dagen na de Trekking toegestuurd op zijn/haar woon/verblijfadres. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de Voorwaarden zal de Prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Vapiano gerechtigd een andere winnaar te selecteren

(8) De Prijs is de enige prijs die aan de Actie is verbonden en kan niet (geheel of gedeeltelijk) tegen contant geld worden ingewisseld.

(9) Vapiano verstrekt geen enkele garantie op de door haar te verstrekken Prijs.

(10) Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname

(1) De Deelnemers kunnen de door hen geformuleerde goede voornemens “Goede voornemens” delen via de Facebook pagina van Vapiano Nederland onder de hierna te benoemen actie “Lucky Pastard”. De actieperiode loopt van 1 Januari 2018 12u00 uur tot en met 31 Januari 2018 23u59 uur (de “Actieperiode”). Deelname aan de Actie is alleen binnen de Actieperiode mogelijk.

(2) Alle “Goede voornemens” worden na 31 januari 2018 anoniem gepresenteerd aan het management van Vapiano. Die op onafhankelijke wijze 1 Winnaar zullen bepalen.

(3) Een Deelnemer mag meerdere “Goede voornemens” delen via de Vapiano Nederland Facebook pagina.

(4) De Winnaar wordt bekend gemaakt op de Facebook pagina van Vapiano Nederland. Middels Facebook zal de Winnaar een privé bericht ontvangen waarin wij de Winnaar op de hoogte stellen van de gewonnen Prijs. Wanneer de Winnaar niet reageert binnen 14 dagen, heeft Vapiano het recht om een nieuwe Winnaar te benoemen.

Privacy/Persoonsgegevens

(1) Vapiano verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de Actie.

(2) De Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Vapiano kan de Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen of weigeren mee te werken aan Vapiano’s verzoek als bedoeld in de vorige volzin, kunnen worden gediskwalificeerd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de Prijs.

(3) De Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgaven van de gevraagde persoonsgegevens.

(4) De Deelnemers geven door hun deelname aan de Actie toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De verzamelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de Actie en zullen na het uitkeren van de Prijs door Vapiano worden verwijderd, tenzij de Deelnemers hun toestemming hebben gegeven om hun persoonsgegevens te gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden.

(5) De verkregen persoonsgegevens worden slechts aan derde partijen verstrekt indien zo’n derde de persoonsgegevens nodig heeft voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deze derde persoonsgegevens voor Vapiano verwerkt, dan wel als het een onderneming binnen Vapiano betreft die deze persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Actie. De verwerking van de persoonsgegevens door die derde partijen gebeurt conform Vapiano instructie. Deze derde partijen zijn verplicht de Nederlandse wet- en regelgeving na te leven. Met uitzondering van de gevallen zoals hierboven genoemd, worden de persoonsgegevens van de Deelnemers niet beschikbaar gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

(1) Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de Deelnemers.

(2) Vapiano, noch de aan haar gelieerde vennootschappen en ondernemingen, zijn aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of samenhangt met de Actie en/of de (toekenning en ontvangst van de) Prijs, waaronder begrepen te late levering(en) of bijkomende kosten van welke aard dan ook (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de Winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vapiano.

(5) Vapiano kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben, noch voor enige schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op het promotiemateriaal van de Actie en/of de Actiewebsite of enige hieraan gelieerde website, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Vapiano.

(6) Evenmin is Vapiano aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk ter zake de Actie. Type- en drukfouten zijn dan ook voorbehouden.

(7) Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Vapiano ingeschakeld hulppersoneel.

Voorbehoud

(1) Vapiano behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde te beëindigen en de Voorwaarden, de Prijs, de promotie van de Actie en de informatie omtrent de Actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Vapiano daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van enige schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing in de hiervoor bedoelde zin zal door Vapiano bekend worden gemaakt via Facebook.

(2) Vapiano behoudt zich het recht voor om Deelnemers en/of de Winnaar te diskwalificeren of hen van deelname uit te sluiten als zij naar het oordeel van Vapiano (vermoedelijk) handelen in strijd met de Actie en/of deze Voorwaarden, alsmede in gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is geconstateerd of wordt vermoed. Als zulks naar het oordeel van Vapiano het geval is nadat de Prijs reeds aan de Winnaar is uitgekeerd, dan behoudt Vapiano zich het recht voor te bepalen dat de Winnaar niet langer recht heeft op de Prijs waardoor hij/zij de Prijs met de daarbij behorende voordelen niet meer kan gebruiken. Vapiano zal de betreffende Deelnemers/Winnaar schriftelijk op de hoogte brengen van enige beslissing als bedoeld in deze bepaling. Vapiano behoudt zich het recht voor in dat geval een andere winnaar te selecteren.

Slotbehouding

(1) Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiepagina en het promotiemateriaal voor de Actie zijn eigendom van Vapiano. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Vapiano.

(2) Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen (de “Gedragscode”) van toepassing. Vapiano handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.

(3) Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Voorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

(4) Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen Deelnemers contact opnemen met de consumentenservice van Vapiano (via marketing(at)vapianonederland.nl).

(5) Indien een Deelnemer meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode, kan hij/zij daarover schriftelijk een klacht indienen. Deelnemers kunnen hun eventuele klachten opsturen aan marketing@vapianonederland.nl Datzelfde geldt voor overige klachten aangaande de Actie.

(6) Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt Vapiano zich het recht voor om naar eigen inzicht een bindende beslissing te nemen.

top